Наукова школа Галини Сергіївни Тарасенко


Тарасенко Галина Сергіївна

Galyna Tarasenko

Посада: професор кафедри  екології, природничих та математичних наук  Комунального заклад вищої освіти  «Вінницька академія безперервної освіти» Professor of the Department of Ecology, Natural Sciences and Mathematics  of the Public  Higher  Educational  Establishment  "The  Academy  of  Continuing  Education"

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,  ДН № 002561 від 26.06.96 р.)

Вчене звання: професор (професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання,  атестат  №  000555 від 20 липня 2001 р.)

Академік  Національної академії наук вищої освіти України  по відділенню «Загальна педагогіка», диплом № 19 від 17 грудня 2016 р.)

Наукова школа

 «Шляхи гуманітаризації початкової  освіти»

       Наукова проблематика: оновлення методологічних підходів до теорії і методики навчання та виховання дітей 5–10 років (аспект естетизації навчально-виховного процесу в ДНЗ та школі 1 ступеня); удосконалення фахових координат реалізації педагогом гуманітарно-творчого підходу до освітньої роботи; створення прикладних розробок з технологізації еколого-освітнього процесу в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. 

       Авторський підхід засновника наукової школи:

       Центральне місце в реалізації авторського підходу до гуманітаризації освітнього процесу відведено природі як універсальному фактору гармонізації людської особистості. У даному підході вона є і метою, і засобом культурологічно спрямованої навчально-виховної роботи із суб’єктами освітньо-виховного процесу (вихованцями ЗДО, учнями загальноосвітніх шкіл,  студентами педагогічних ЗВО).

       Шляхи практичної реалізації означеного методологічного підходу презентовані в авторських виховних технологіях “Дивосвіт”, “Паросток”, ”Росинка”,   які мають на меті розширити творчий діапазон сучасного вихователя і збагатити методику особистісно орієнтованого виховання дошкільників і молодших школярів. Тут набули особливого значення нетривіальні форми освоєння дітьми навколишнього світу, які спонукають їх до поважливого, по-справжньому гуманістичного заглиблення в суть природних процесів і які допомагають осягнути естетичну виразність різних форм природного буття. Лише на Вінниччині за авторською технологією естетико-екологічного виховання працюють: ДНЗ № 9, 10, 27, 34 м.Вінниці, ДНЗ “Пролісок” (м.Іллінці ); Борівський ДНЗ “Сонечко” (Чернівецький р-н);  СЗОШ №№ 1, 5, 7, 10, 18, 27, 35 м.Вінниці;  Глибочанська ЗОШ   (Тростянецький р-н), Джуринська ЗОШ (Шаргородський р-н); Комсомольська ЗОШ (Козятинський р-н), Великорусавська ЗОШ (Томашпільський р-н); Немирівська школа-інтернат  та ін. 

       Особлива увага в діяльності наукової школи приділена вивченню шляхів фахової підготовки та перепідготовки вчителя (вихователя) на основі взаємозв’язку естетичної та еколого-педагогічної діяльності.

       Відбувається розробка і апробація авторського міждисциплінарного курсу “Еколого-освітня естетика”, створеного на основі проблемної інтеграції знань (філософії, психології, педагогіки, мистецтва, екології). Цільове призначення курсу – розвиток у майбутніх учителів будь-якого фаху  здатності холістично осягнути проблему збереження природи  шляхом  розуміння унікальності екосистем через їхні естетичні характеристики. Серед завдань курсу: формування метазнань про природу та метанавичок її ціннісного освоєння. Переваги над диференційованим вивченням природи:  поглиблена культурологічна та аксіологічна спрямованість, підсилені соціокультурні акценти,  загальнофілософська основа, художня рефлексивність.

   Основні ідеї гуманітаризації освітнього середовища засобами екологічної естетики творчо інтерпретують і поглиблено втілюють у наукових дослідженнях представники наукової школи. Зокрема, у  період розбудови наукової школи підготовлено 14 кандидатів педагогічних наук, які плідно працюють у контексті реалізації гуманітарно-творчого підходу до освітнього процесу, зокрема:

·        Кривошея Т.М. Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня  (2003).

·        Грушко (Більська) О.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності (2005).

·        Прушковська О.Л. Формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у позакласній роботі  (2006).

·        Демченко О.П. Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуацій (2007).

·        Пахальчук Н.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів  (2008).

·        Присяжнюк Л.А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації колективних форм роботи учнів сільських малочисельних шкіл (2009).

·        Галич Т.В. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого підходу до підлітків у системі виховної роботи класного керівника (2011).

·        Колосова О.В. Формування у молодших школярів основ правової культури в процесі позаурочної діяльності  (2011).

·        Кругленко І.О. Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами дитячої літератури в процесі гурткової роботи  (2011).

·        Пташнік Н.М. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи  (2012).

·        Іваниця Г.А. Формування добродійності молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи  (2012).

·        Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями  (2015).

·        Мар’євич Н.К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів (2015).

·        Ковальчук І.А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності (2016).

     Нині триває підготовка докторського дослідження з проблем духовно-ціннісного виховання майбутнього вчителя початкових класів засобами арт-педагогіки (О.О.Деркач).

     Представники наукової школи – це, як правило, шкільні вчителі з багаторічним педагогічним стажем роботи (Галич Т.В., Грушко О.В., Іваниця Г.А., Колосова О.В., Кривошея Т.М., Присяжнюк Л.А., Прушковська О.Л., Пташнік Н.М.); педагогічні працівники коледжів (Демченко О.П., Мар’євич Н.К., Кругленко І.О.), викладачі педагогічних ВНЗ (Пахальчук Н.О., Коваль Т.В., Ковальчук І.А., Деркач О.О.). Вони активно працюють в освітянських закладах України і ефективно впроваджують у практику провідні наукові ідеї школи. Науково-методичні розробки представників школи в царині гуманітаризації освітнього процесу добре знані в Україні.

     Загалом у науковій школі опубліковано більше 500 наукових праць. Видрукувано 5 монографій (дві з них підготовлені спільно із зарубіжними педагогами), близько 20 методичних посібників з проблем реалізації гуманітарно-творчого підходу до освітнього процесу початкової школи та ВНЗ. Наукова школа налагодила плідні міжнародні зв’язки з педагогічними закладами Європи. Вийшли друком чисельні колективні публікації з участю освітян Польщі, Білорусії, Литви, Румунії, Молдови, Киргизстану.         

     22 травня 2018 р. в НАПН України відбулась презентація наукових шкіл, в ході якої  за вагомий внесок в розвиток наукових шкіл України отримала Диплом засновника наукової школи «Шляхи гуманітаризації початкової освіти» за підписом Президента НАПН України акад. Кременя В.Г. Відповідна стаття вміщена в  Літопис сучасної науки й освіти України:

Наукова школа «Шляхи гуманітаризації початкової освіти» доктора педагогічних наук, професора Галини Тарасенко // Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / Ред.колегія В.Г.Кремень, В.І.Луговий, О.М.Топузов. – К.: Альфа-Віта, 2018. – С.56-57.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар